Skip to content

Sellel õppeaastal saavad Alatskivi kooli 8. klassi õpilased võimaluse osaleda suuürituste korraldamise õpitoas ning neljal Peipsiääre piirkonna suurürituse läbiviimisel. Projekti „Ettevõtlusõppe praktilisemaks muutmine ja töömaailma vajadustega tutvumine Juhan Liivi nim Alatskivi Koolis“ raames avaneb õpilastel võimalus läbi praktiliste tegevuste näha ja mõista piirkonna ettevõtlusmaastikul toimuvat. See suurendab nende ettekujutust reaalsest töömaailmast ning tööandjate ootustest. Tähtis on tutvuda töötaja ja tööandjate rollidega, õppida hindama oma oskusi, soove, arenguvajadusi ning- võimalusi töömaailmas toimetulekuks.

Õpilased kaasati kogemusõppele 11. septembril 2021.a Sibulatee puhvetite päeval ja 15. jaanuaril 2022.a Peipsi Toidu tänava sündmusel „Pöörane Öösööming“. Vastavalt eelnevatele kokkulepetele võimaldati noortel näha antud ürituste korraldamise ja läbiviimise erinevaid külgi. Noored said valida puhvetite ja söögikohtade vahel, kus ennast proovile panna.
Osaleti ettevalmistustöödes (laudade ja toolide paigutamine, küünaldega dekoreerimine, lõkke tegemine), toitude valmistamisel ja serveerimisel, klientide teenindamisel (autode parkimise juhendamine, külastajate vastuvõtmine ja söögikohta suunamine, toitude pakkumine ja müümine), söögikoha korras hoidmises. Õpilaste ülesandeks oli ka vaadelda, kuidas käitusid külastajad ja mis küsimusi nad esitasid. Samuti millist tagasisidet külastajad andsid, mis neile meeldis ja mis segadust tekitas. Noored hindasid söögikoha töökorraldust ja tööjaotust. Eelkõige aga mõeldi, mida ise kogemusõppe käigus tehti, kuidas see õnnestus, milles oldi eriti tublid ja mille arendamiseks võiks edaspidi teadlikumalt pingutada. Oma tähelepanekud ja järeldused pandi kirja õpipäevikusse.

Õpilaste tagasisides toodi välja, et neid üllatas sündmusi külastanud inimeste arvukus ja võimalus ka maal edukalt ettevõtlusega tegeleda. Nad said teada, et sündmuste korraldamine nõuab palju eeltööd ning tugevat meeskonda. Õpilastele meeldis omanike suhtumine ja lahkus. Noorte hinnangul oli söögikohtades töökorraldus väga täpselt läbi mõeldud, et saaks pakkuda kvaliteetset teenindust ning vältida võimalikke konflikte. Väljakutseks oli kiire mõtlemine ja alternatiivide kasutamine võõras keskkonnas. Arenguvajadust nähti suhtlemisjulguses ja väljendusoskuses. Harjutada sai nii keeleoskust kui ka kannatlikkust. Söögikoha pidajate hinnangul said noored hästi hakkama. Soovitustena toodi välja, et oodatakse noortelt rohkem suhtlemisjulgust, pealehakkamist ja omapoolset initsiatiivi. Silmapaistvalt ettevõtlikuna toodi välja õpilane Ivan Artamonov.

Alatskivi kooli heaks koostööpartneriks on turismiarendaja Herling Mesi OÜ-st Mesi tare. Tema toetusel on käivitunud koostöö kogukonna ettevõtlike inimestega ja 30. septembril 2021 viis ta läbi õpitoa „Suurürituste korraldamine“, mille käigus jagati suurürituste korraldamise ja läbiviimise kogemusi. Räägiti sündmuse planeerimisest, meeskonnatööst, turundusest, võimalikest riskidest ja eksimustest. Grupitööna koostati esialgseid kavasid, mida tuleks suurürituse korraldamiseks teha. Õpilased said teada, kui tähtis on suurürituste korraldamisel ettevalmistusprotsess, koostöö ja usaldus meeskonnas, aja ja ressursside planeerimisoskus, suhtlemisoskus. Seda tööd motiveerib tegema saadav eduelamus ja külaliste positiivne energia ja tagasiside.

Saadud kogemused aitavad noorel mõista iseennast ja teisi ning seeläbi ümbritsevas maailmas paremini hakkama saada. Tugevneb sotsiaalne võrgustik ja positiivne käitumine, mis aitab kujuneda aktiivseks, algatusvõimeliseks ja ettevõtlikuks kodanikuks.

Projekt on rahastatud ESF taotlusvoorust „Koolide, kogukonna ja ettevõtjate koostöö toetamine ettevõtlusõppe praktilisemaks muutmiseks“.

Piret Kaur
Alatskivi kooli ettevõtlikkuse
arendamise projektijuht

SA Innove rahastatud projekti „Ettevõtlusõppe ja ettevõtlikkuse arendamine Juhan Liivi nim Alatskivi Koolis“ raames toimus 11.02.2020 Alatskivi lossis õpituba „Ettevõtluspädevuse arendamine kooliõpilastel“, mille viis läbi koolitaja Elmo Puidet OÜ-st BDA Consulting. Õpitoas osalesid Alatskivi kooli 8. ja 9. klassi õpilased.
Koolitaja Elmo Puidet on ettevõtja ja koolitaja, kes on kogenud ettevõtluses nii eduelamust, kui ka pankroti väljakuulutamist. Tema sõnul ettevõtjaks hakkamine annab palju vajalikku enesekindlust, töö- ja juhtimiskogemust. Ettevõtja on kui leiutaja, kes mõtleb uusi lahendusi eesmärgini jõudmiseks. E. Puidet tõi välja, et inimese areng algab siis, kui ta suudab oma mugavus- ja hirmutsoonist välja tulla. Julgeb tegeleda uute väljakutsete ja probleemidega. Omandab uusi oskusi ja kogemusi. Seejärel on võimalus ka seatud eesmärkide saavutamine ja unistuste täideviimine. Tähtis on mõelda- mida mulle meeldib teha, mida oskan hästi, mida inimesed vajavad, milliseid ressursse läheb vaja. Koolitaja rääkis ettevõtluse olemusest ja tähtsusest igapäevaelus ja ühiskonnas.
Mõeldi koos ettevõtte tegevus- ja makrokeskkonnas toimuvast. Arutleti ettevõtluse ja turumajanduse põhimõtete üle. Räägiti inimtegevusest, keskkonnast, ärieetikast ja nende mõjust ning mõjutajatest. Vaadeldi ettevõtja/juhi ja töötaja rolli ettevõttes. Mõeldi liidrioskuste ja innovatiivse juhtimise üle. Arutleti vajalike juhtimistegevuste nagu planeerimine, organiseerimine, eestvedamine ning kontrolli üle. Ühe teemana räägiti meeskonnatööst ning inimestega tegelemise tähtsusest. Toodi välja, milline peaks olema hästi toimivas ettevõttes kommunikatsioon ja inimsuhted. Otsiti vastuseid küsimustele: Mis on meeskond? Kuidas töötajaid motiveerida? Kuidas meeskonda aktiivsena hoida? Millal on töötajad lojaalsed ja efektiivsed? Praktiliste tööde käigus tõid õpilased välja oma arvamused ning üheskoos arutleti selle üle. Õpituba aitas õpilastel mõista ettevõtluse olemust nii väiksemas kui suuremas plaanis.
Projekt on rahastatud ESF taotlusvoorust „Koolide, kogukonna ja ettevõtjate koostöö toetamine ettevõtlusõppe praktilisemaks muutmiseks”.

Piret Kaur
Alatskivi Kooli ettevõtlikkuse
arendamise projektijuht

SA Innove rahastatud projekti „Ettevõtlusõppe ja ettevõtlikkuse arendamine Juhan Liivi nim Alatskivi Koolis“ raames toimus 28.01.2020 Alatskivi lossis õpituba „Idee starter“, mille viis läbi koolitaja Harald Lepisk OÜ-st Victory Trainings. Õpitoas osalesid Alatskivi kooli 8. ja 9. klassi õpilased.
Toimus ideede arendamise töötuba. Koolitaja tõi välja, et hea äriidee peab olema kliendi jaoks ahvatlev, äriliselt tasuv ja tehniliselt teostatav. Moodustati 2-5 liikmelised meeskonnad, kus püüti edasi arendada oma eelnevalt välja valitud ideid. Arutleti, millist probleemi tahetakse lahendada ning millist toodet või teenust oleks vaja selle probleemi leevendamiseks. Uuriti internetist, millised lahendused on juba olemas ja mille poolest võiks uus lahendus kasutaja jaoks parem olla. Arutleti, millistele positiivsetele muutustele see kaasa aitab ning kes on konkurendid. Määratleti sihtgruppe ja pakuti antud toote või teenuse orienteeruvat hinda. Meeskonnad tegid reklaampostrid ja püüdsid oma kaupa/teenust teistele gruppidele müüa. Hiljem esitleti oma ideid. Üheskoos koolitajaga mõeldi idee kasu peale: Omadused- mis see on? Hüved- mida see teeb? Kasud- kuidas see ostja elu paremaks muudab?
Õpituba andis õpilastele uusi teadmisi ideede genereerimiseks ja arendamiseks. Samuti oli võimalus harjutada enda ja oma idee esitlemise oskust.
11.05.2020 toimub ideekonkursi finaal, kus žürii hindab meeskondade ideid, võttes arvesse:
1) Mõju- kasulik piirkonna arengule;
2) Uudsus- idee on originaalne;
3) Tasuvus- jätkusuutlik ja isemajandav;
4) Meeskond- valmis ideed ellu viima;
5) Esitlus- selge ja meeldejääv.
Projekt on rahastatud ESF taotlusvoorust „Koolide, kogukonna ja ettevõtjate koostöö toetamine ettevõtlusõppe praktilisemaks muutmiseks”.

Piret Kaur
Alatskivi Kooli ettevõtlikkuse
arendamise projektijuht

SA Innove rahastatud projekti „Ettevõtlusõppe ja ettevõtlikkuse arendamine Juhan Liivi nim Alatskivi Koolis“ raames toimus 07.01.2020 Alatskivi lossis õpituba „Motivatsiooni- ja enesejuhtimiskoolitus“, mille viis läbi koolitaja Margo Mitt MTÜ-st Väärtuskoolitus. Õpitoas osalesid Alatskivi kooli 8. ja 9. klassi õpilased.
Tänapäeva töömaailmas hinnatakse töötajaid mitte ainult nende tarkuse ja kogemuse alusel, vaid ka lähtuvalt sellest, kui hästi nad tulevad toime iseenda ja oma suhete juhtimisega. Väärtustatakse aina enam isiksust- initsiatiivikust, paindlikkust, kohanemisvõimet, mõjukust jne. Koolitaja rõhutas: “Sinu elu on Sinu enese kätes ja see on võimas tunne, kui märkad, et mina ise juhingi nii enda mõtteid, tundeid kui kogu olemist.“ Enesejuhtimise oskuste arendamine aitab inimestel saada rohkem ja mõjusamalt iseendaks, leida harmooniat oma rollides ning tõsta oma enesehinnangut. Enesejuhtimise teema on tihedalt seotud motivatsiooniga. Koolitaja sõnas: „Ainus inimene, kes Sind tegelikult motiveerida võib, oled Sa ise.“ Margo Mitt tõi välja, et kui soovida luua enda ümber paremat maailma, ei tohiks keskenduda vigadele ja halvale, vaid peaks märkama positiivset endas ja enda ümber. Koolitusel anti häid tööriistu, et märgata ja muuta oma suhtumist. Arutleti teemadel, mis on mind tegutsema panevaks jõuks ning mille pärast pidurdun. Toimus aktiivõpe, kus õpiti lihtsaid, kõigile jõukohaseid enesejuhtimise praktilisi võtteid. Kasutati grupitöid, praktiliste situatsioonide lahendamist ja erinevaid loovmeetodeid.
Mõned mõtted õpilaste tagasisidelehtedelt: „Sain aru, et elu võib palju huvitavamaks muutuda, kui ma proovin uut ja usun endasse. Olla julgem, mitte karta mugavustsoonist välja minna. Teha kõike, et eesmärgid saaksid täidetud. Ära hakka teisi järgi tegema ning ära võrdle ennast teistega. Kirjutan rohkem asju üles, analüüsin ennast rohkem. Mõtle positiivselt. Mõtle suurelt. Väikesed sammud viivad suurte tegudeni. Ei tohi ennast alahinnata.“
Ettevõtlikkuse arendamise tegevused jätkuvad. 28.01.2020 toimub Alatskivi lossis õpituba „Idee starter“, mis on ka ettevalmistus mais 2020 toimuvaks ideekonkursi finaaliks.

Projekt on rahastatud ESF taotlusvoorust „Koolide, kogukonna ja ettevõtjate koostöö toetamine ettevõtlusõppe praktilisemaks muutmiseks”.

Piret Kaur
Alatskivi Kooli ettevõtlikkuse arendamise projektijuht

Juhan Liivi nim Alatskivi Kool kuulub alates 17.12.2019 „Ettevõtlik kool“ võrgustikku. See on haridusprogramm, mis on suunatud ettevõtliku õppe integreerimisele koolisüsteemi, et tõsta hariduse kvaliteeti ja seeläbi noorte edukust elus. Programm toob koolidesse rohkem iseseisvat ja ettevõtlikku hoiakut, arendab lastes otsustusvõimet ja ärgitab tegutsemishimu. Ettevõtlikkus on hoiak, mida iseloomustavad loov ja uuenduslik mõtlemine, saavutusvajadus ja arukas juhtimine. Ettevõtlikuks kujundab keskkond. Ettevõtlikus koolis on õpetajate ülesandeks kaasata lapsi kõigisse arenguetappidesse ja –protsessidesse nii, et initsiatiiv ja õppimislust lähtuksid õpilastest endist. Õppetöö mõtestamiseks on õpitav seostatud reaalse eluga.

Alatskivi kooli õpetajad läbisid 29.08.2019 „Ettevõtliku kooli“ baaskoolituse, mis tutvustas lisaväärtuse loomise võimalusi läbi antud haridusprogrammi. 03.01.2020 toimunud „Ettevõtliku kooli“ rakendamise koolitusel tutvustati, kuidas läbi ettevõtlikkuse on võimalik ainetunde huvitavamaks muuta ja siduda õppekava teemad päriseluga.

Piret Kaur
Alatskivi kooli ettevõtlikkuse arendamise projektijuht