Skip to content

Juhan Liivi nim Alatskivi Kooli eesmärgid 2020/2021. õppeaastal

Õppe-ja kasvatusprotsess
- Muutuva õpikäsituse metoodika (distants- ja hübriidõpe) arendamine
- Õppimist toetava hindamise laialdasem kasutamine
- Tugiteenuste ja õpiabi efektiivsuse tõhustamine
- Projektõppe rakendamine õppe-ja kasvatustöös
- Õppe- ja huvitegevuse lõimimine ja arendamine
- Väärtuskasvatus ja etiketiõpetus.
- Õppimist toetava turvalise, loova, inspireeriva ja mitmekülgsete võimalustega õpikeskkonna järjepidev kujundamine-kaasajastamine.

Juhtimine ja eestvedamine
- Kooli tegevuses kehtivate õigusaktide järgimine.
- Õpilasesinduse, hoolekogu, õppenõukogu kaasamine kooli juhtimisse.
- Juhtkonna vastutusalade täpsustamine.
- Kooli hetkeolukorra monitooring ja analüüs.

Personalijuhtimine
- Arendada õpetajate omavahelist koostööd meeskonnatööna.
- Luua võimalused personalile digiõppe võimaluste mitmekülgsemaks kasutamiseks õppeprotsessi tõrgeteta toimimiseks.
- Õpetajate erialane täiendamine.
- Arenguvestlused.
- Õpetajate toetamine HEV-õpilastega tegelemisel (õpetaja abi, tugiisik, eripedagoog).
- Majanduspersonali töö ümberkorraldamine.

Koostöö huvigruppidega
- Kooli vilistlaste, vanemate, õpetajate, (endiste) õpilaste kaasamine kooliellu. Vilistlaste kokkutulek 2021.
- Koostöö arendamine valla koolidega, Peipsiääre valla (all)asutustega.
- Kooli tegemiste kajastamine meediakanalite kaudu. 
- Koostöö Alatskivi Lasteaiaga …
- Rahuloluküsimustike uuendamine ja nende tulemuste arvestamine juhtimisel.  
- Sisendite kogumine Juhan Liivi nim Alatskivi Kooli arengukava 2021-2025 koostamiseks

Ressursside juhtimine
- Liikuma Kutsuva Kooli õuevahetundide ja ainetundide õppevahendite soetamine.                                                                    
- IT tehnilise baasi töökindluse tagamine ja arendamine.
- Kooli ajaloo jäädvustamine. Kooli juubeliüritused.