Skip to content

Kooli õppeaasta üldeesmärgid 2019 – 2020 õa.

  1. Õppijat toetavate hindamisprintsiipide rakendamine (ka käitumise ning hoolsuse hindamisel) ja õpiraskuste ilmnemisel tugisüsteemide tõhus ja kiire rakendamine (õpiabiplaan ja selle rakendamine);
  2. Kooli sisekliima parandamine: avatum ning kaasavam juhtimine, kiusamise ennetamine, koostöö.
  3. Lõimitud õppetöö osakaalu suurendamine: digipädevuse kujundamine, STEM-õpe, Liikuma Kutsuv Kool, ettevõtlikkusõpe.