Skip to content

Juhan Liivi nim Alatskivi Kooli eesmärgid 2023/24. õppeaastal

Lähtudes Juhan Liivi nim Alatskivi Kooli 2022/2023. õppeaasta sisehindamise aruandest (Dir KK nr 1-3/12; 31.08.2023 ), Juhan Liivi nim Alatskivi Kooli arengukavas 2021 - 2025 püstitatud prioriteetidest ning õppenõukogu protokollist (ÕN protokoll nr 1-8.6) on Juhan Liivi nim Alatskivi Kooli eesmärgid 2023/2024. õppeaastal järgmised:
1) Uue õppekava väljatöötamine ja rakendamine
2) Ainetevaheline lõiming
3) Väärtuskasvatus