Skip to content

Alatskivi kooli 8. klassi õpilased saavad kogemusi Peipsiääre piirkonna suurürituste läbiviimisel

Sellel õppeaastal saavad Alatskivi kooli 8. klassi õpilased võimaluse osaleda suuürituste korraldamise õpitoas ning neljal Peipsiääre piirkonna suurürituse läbiviimisel. Projekti „Ettevõtlusõppe praktilisemaks muutmine ja töömaailma vajadustega tutvumine Juhan Liivi nim Alatskivi Koolis“ raames avaneb õpilastel võimalus läbi praktiliste tegevuste näha ja mõista piirkonna ettevõtlusmaastikul toimuvat. See suurendab nende ettekujutust reaalsest töömaailmast ning tööandjate ootustest. Tähtis on tutvuda töötaja ja tööandjate rollidega, õppida hindama oma oskusi, soove, arenguvajadusi ning- võimalusi töömaailmas toimetulekuks.

Õpilased kaasati kogemusõppele 11. septembril 2021.a Sibulatee puhvetite päeval ja 15. jaanuaril 2022.a Peipsi Toidu tänava sündmusel „Pöörane Öösööming“. Vastavalt eelnevatele kokkulepetele võimaldati noortel näha antud ürituste korraldamise ja läbiviimise erinevaid külgi. Noored said valida puhvetite ja söögikohtade vahel, kus ennast proovile panna.
Osaleti ettevalmistustöödes (laudade ja toolide paigutamine, küünaldega dekoreerimine, lõkke tegemine), toitude valmistamisel ja serveerimisel, klientide teenindamisel (autode parkimise juhendamine, külastajate vastuvõtmine ja söögikohta suunamine, toitude pakkumine ja müümine), söögikoha korras hoidmises. Õpilaste ülesandeks oli ka vaadelda, kuidas käitusid külastajad ja mis küsimusi nad esitasid. Samuti millist tagasisidet külastajad andsid, mis neile meeldis ja mis segadust tekitas. Noored hindasid söögikoha töökorraldust ja tööjaotust. Eelkõige aga mõeldi, mida ise kogemusõppe käigus tehti, kuidas see õnnestus, milles oldi eriti tublid ja mille arendamiseks võiks edaspidi teadlikumalt pingutada. Oma tähelepanekud ja järeldused pandi kirja õpipäevikusse.

Õpilaste tagasisides toodi välja, et neid üllatas sündmusi külastanud inimeste arvukus ja võimalus ka maal edukalt ettevõtlusega tegeleda. Nad said teada, et sündmuste korraldamine nõuab palju eeltööd ning tugevat meeskonda. Õpilastele meeldis omanike suhtumine ja lahkus. Noorte hinnangul oli söögikohtades töökorraldus väga täpselt läbi mõeldud, et saaks pakkuda kvaliteetset teenindust ning vältida võimalikke konflikte. Väljakutseks oli kiire mõtlemine ja alternatiivide kasutamine võõras keskkonnas. Arenguvajadust nähti suhtlemisjulguses ja väljendusoskuses. Harjutada sai nii keeleoskust kui ka kannatlikkust. Söögikoha pidajate hinnangul said noored hästi hakkama. Soovitustena toodi välja, et oodatakse noortelt rohkem suhtlemisjulgust, pealehakkamist ja omapoolset initsiatiivi. Silmapaistvalt ettevõtlikuna toodi välja õpilane Ivan Artamonov.

Alatskivi kooli heaks koostööpartneriks on turismiarendaja Herling Mesi OÜ-st Mesi tare. Tema toetusel on käivitunud koostöö kogukonna ettevõtlike inimestega ja 30. septembril 2021 viis ta läbi õpitoa „Suurürituste korraldamine“, mille käigus jagati suurürituste korraldamise ja läbiviimise kogemusi. Räägiti sündmuse planeerimisest, meeskonnatööst, turundusest, võimalikest riskidest ja eksimustest. Grupitööna koostati esialgseid kavasid, mida tuleks suurürituse korraldamiseks teha. Õpilased said teada, kui tähtis on suurürituste korraldamisel ettevalmistusprotsess, koostöö ja usaldus meeskonnas, aja ja ressursside planeerimisoskus, suhtlemisoskus. Seda tööd motiveerib tegema saadav eduelamus ja külaliste positiivne energia ja tagasiside.

Saadud kogemused aitavad noorel mõista iseennast ja teisi ning seeläbi ümbritsevas maailmas paremini hakkama saada. Tugevneb sotsiaalne võrgustik ja positiivne käitumine, mis aitab kujuneda aktiivseks, algatusvõimeliseks ja ettevõtlikuks kodanikuks.

Projekt on rahastatud ESF taotlusvoorust „Koolide, kogukonna ja ettevõtjate koostöö toetamine ettevõtlusõppe praktilisemaks muutmiseks“.

Piret Kaur
Alatskivi kooli ettevõtlikkuse
arendamise projektijuht