Skip to content

Juhan Liivi nim Alatskivi Kooli vanemad astronaudid käisid orbiidil ajavahemikul 09. - 11. nov.
Orbiidile lennu start oli konarlik, lennupäev tuli kehvade ilmastikuolude tõttu edasi lükata ning teha algses meeskonnas muudatusi.
Astronaudid said kolm päeva lahendada intrigeerivaid loogika, keemia ja füüsika (inseneeria) ülesandeid.
Suur tänu Ahhaa keskusele ja Rakett69 teadusstuudiole toreda projekti eest
Taaskohtumiseni Rakett69 pardal

Juhan Liivi nim Alatskivi Kooli nooremad astronaudid käisid orbiidil ajavahemikul 03. - 05. nov.
Kolm päeva täitusid uudishimu, tegutsemistahte ja õpirõõmuga,
Astronaudid said lahendada superägedaid geomeetria, loodusnähtuste ja inseneeria ülesandeid
Suur tänu Ahhaa keskusele ja Rakett69 teadusstuudiole toreda projekti eest
Taaskohtumiseni Rakett69 pardal!

Oktoobri koolivaheajal külastasid meid ERASMUS+ ‘’LET’S STEM IT’’ projekti raames õpetajad Rumeeniast, Türgist ja Kreekast.
Kohtumise käigus tutvuti kohaliku hariduseluga, külastati meie kooli ning kohtuti kohaliku omavalitsuse esindajatega. Järgnevatel päevadel osaleti ühiselt erinevates töötubades. Õpiti, mis on STEM-haridus ning kuidas koostada STEM-hariduse tunnikavasid ja tööplaane. Eesti kohtumise alateemaks oli haridusrobotid ning programmeerimine.
Töötubades mängiti varem koostatud tunnitegevused praktikas läbi.
Õpetaja Dairi Pärn viis läbi kaks töötuba, milles õpiti esmalt virtuaalselt arendama ja prototüüpima suitsudetektorit, mis tuli hiljem ka reaalselt tööle saada.
Teises töötoas mõõdeti võistluse võtmes erinevate lahuste läbipaistvust fototakisti, oommeetri ning Arduino abil. Teisisõnu pidid projektis osalejad arendama seadeldise, mis aitaks mõõta lahusest läbi tuleva valguse hulka. Töötubades kasutasime Arduino arendusplatvormi, mida progmmameeriti erinevates keskkondades.
Lisaks viisid Türgi õpetajad läbi valgusdetektori ning katse-eksituse meetodil virtuaalse silla ehitamise töötoad.

20. septembril algasid meie koolis traditsioonilised kooliolümpiamängud. Mängud toimusid tulenevalt olukorrale vabariigis teistsugusena kui tavapäraselt. Kõik olümpiaalad sooritati nn “mullis” ehk kehalise kasvatuse tundide ajal. Puudusid tavapärased riigid ning ei toimunud ka tavapärast rongkäiku ja olümpiakülade ehitamist. Siiski toimus 21. septembri hommikul pidulik avamine kooli sisehoovis, kus heisati olümpiahümni saatel lipp ning loeti enne nii sportlaste- kui ka kohtunike olümpiavanne. Järgneva paari nädala jooksul osaleti tundide ajal erinevatel spordialadel: kiir- ja pikamaajooks, täpsusvise korvpallide ja discgolfi ketastega ning kuulitõuge ja pallivise. Arvestust peeti poiste ja tüdrukute hulgas ning erinevates vanuseklassides: 1.-3. klass, 4.-6. klass ja 7.-9. klass. Olümpiamängude pidulik lõpetamine toimus oktoobri alguses taaskord sisehoovis. Jagati medaleid, diplomeid ja auhindu ning tehti ühispilt. 5. klass saab olümpiamängude raames külastada ka Eesti Spordi- ja Olümpiamuuseumit. Oli teistsugune, kuid väga sportlik ja hariv olümpia.

Olümpiamängude tulemused leiad SIIT!

Olümpiamängude läbiviimist toetas Eesti Olümpiaakadeemia.

Tekst: Kristjan Kallavus ja Maris Tamm

9.septembri 2021.a hommikul ootas Juhan Liivi nim Alatskivi kooli juures Flakker OÜ 51-kohaline buss, et sõidutada 5. ja 7. klassi õpilased EMÜ Võrtsjärve õppekeskusesse ja Järvemuuseumi.
Alatskivi kooli 5. klassi õpilased osalesid KIK-i (Keskkonnainvesteeringute Keskuse) keskkonnateadlikkuse projekti raames õppeprogrammis "Veetaimed ja kalad". Õppeprogrammi eesmärk oli anda ülevaade Võrtsjärvest ja tutvustada enamlevinud veetaimi ning mageveekalu.

Õppuse käigus tutvustati Võrtsjärve elukeskkonda. Õppeprogrammi läbiviija Heli-Anneli Villako, TÜ bioloogia didaktika (MSc) EMÜ Võrtsjärve õppekeskuse juhataja/ rääkis õppekeskuses huvitavalt Võrtsjärve seirest ja seisundist, inimeste seostest siseveekogudega, keskkonnahoidlikust käitumisest, veetaimedest, kaladest ning jätkusuutliku kalastamise põhimõtetest. Vaadati ka õppefilmi.

Seejärel siirduti õue, jalutati Võrtsjärve idakaldal ning õpiti veetaimi tundma. Tuntumaid veetaimi õpiti vööndite alusel (kaldaveetaimed, ujulehtedega taimed ja ujutaimed, veesisesed taimed). Käidi ka roostikus, kus kaldataimed ulatusid kuni 2 m üle õpilaste peade. Õpitut kinnistati läbi mängude ja võistluste.

Kui veetaimede tutvutud mindi Järvemuuseumisse. Õpilased muutusid kohe elavamaks, ruumid oli akvaariumite ja eluskaladega sisustatud. Seal õpiti tundma Eesti mageveekalu ning erinevaid kalaliike üksteisest väliste tunnuste põhjal eristama. Tutvuti kalade ehituse ja kohastumusega eluks vees. Läbi rühmatööde kinnistasid õpilased kalade määramise oskuseid. Õpitu lõpus sai iga õpilane võimaluse rääkida, mis meeelde jäi, mis kõige põnevam oli.

7.klassi programm" Kalade määramine ja lahkamine" pakkus samuti õpilastele palju huvi, aga ka elevust, sest kodus tegelevad tavaliselt kalade lahkamisega ikka täiskasvanud. Nüüd tuli seda endal teha.
Õppeprogrammi eesmärgiks oli anda õppuritele ülevaade Eesti magevetes elavatest kalaliikidest ning õppida tundma kalade välis- ja siseehitust, leida seoseid välistunnuste ja siseorganite eripärade ning elukeskkonna ja eluviisi vahel, teab, kuidas määratakse kalaliike dihhotoomse määraja abil.

Programmi laiemaks eesmärgiks on suunata õpilasi tundma huvi loodusteaduste õppimise vastu ning väärtustada elus- ja eluta looduse mitmekesisust.

Õppeprogrammi käigus tutvustas programmi juhendaja Kairi Kivaste, TÜ bioloog (BSc), EMÜ Võrtsjärve õppekeskuse Järvemuuseumi spetsialist Võrtsjärve elukeskkonda ja Eesti mageveekalu, tutvustas kalade erinevaid suutüüpe seoses toitumistüübiga. Praktilise tegevuse käigus õpiti kalade ehitust ja kohastumusi eluks vees. Läbi iseseisvate tegevuste kinnistusid õpilaste oskuseid. Saadi selgeks kala siseorganid, nende funktsioonid ja eripära. Õpitut kinnistati töölehtede täitmisega.

Õppimine oli huvitav tänu vaheldusrikastele tegevustele: taimede ning kalade uurimine, tundmaõppimine, võrdlemine, video vaatamine, mängimine, rühmatööd, võistlused, töölehtede täitmine, kalade lahkamine. 5.klassi õpilasi köitis eriti tõelises kõrges roostikus viibimine ning Järvemuuseumis kalade õppimine. Kõik osalejad said õppekäigul palju uusi teadmisi, kinnistus ka varemõpitu.
Oleme väga tänulikud programmi läbiviijatele.

Projekti "Juhan Liivi nim Alatskivi Kooli õpilaste keskkonnateadlikkuse suurendamiseks aktiivõppeprogrammides osalemine 2021/2022 õppeaastal" rahastas SA Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK).

Õpetajad Urve Koolman ja Maris Tamm