Skip to content

Dokumendid

 1. Põhimäärus
 2. Õppekava
 3. Arengukava
 4. Kodukord
 5. Üldtööplaan
 6. Konkursi kord
 7. Koolituskava
 8. Töökorralduse reeglid
 9. Koolipere tunnustamise kord
 10. Õpilaste õppekäikude kord
 11. Tunnirahuklassi tegutsemise kord
 12. Alatskivi Keskkooli saali kasutamise reeglid
 13. Õpilase kooli vastuvõtmise üldised tingimused ja kord ning koolist väljaarvamise kord

Õppetöö korraldus

 1. Hindamise korraldus
  (vt Õppekava ptk 4.2)
 2. Gümnaasiumi ainekursuste hindamise ajakava
 3. Loovtöö teemavaliku, juhendamise, koostamise ja hindamise korraldus
  (vt Õppekava ptk 2.3)
 4. Uurimistöö koostamise, juhendamise ja hindamise korraldus
  (vt Õppekava ptk 2.4)
 5. Praktilise töö koostamise, juhendamise ja hindamise korraldus
  (vt Õppekava ptk 2.5)
 6. Eksamiplaanid ja -komisjonid 2017 õa.

Õppekava lisad

Lisa 1 - Põhikooli tunnijaotusplaan
Lisa 2 - Gümnaasiumi kursuste plaanid
Lisa 3 - Üldpädevuste kujunemine
Lisa 4 - Ainevaldkond "Keel ja kirjandus" (põhikool)
Lisa 5 - Ainevaldkond "Loodusained" (põhikool)
Lisa 6 - Ainevaldkond "Matemaatika" (põhikool)
Lisa 7 - Ainevaldkond „Võõrkeeled“ (põhikool)
Lisa 8 - Ainevaldkond "Sotsiaalained " (põhikool)
Lisa 9 - Ainevaldkond “Kunstiained” (põhikool)
Lisa 10 - Ainevaldkond „Tehnoloogia“ (põhikool)
Lisa 11 - Ainevaldkond “Kehaline kasvatus” (põhikool)
Lisa 12 - Ainevaldkond „Keel ja kirjandus“ (gümnaasium)
Lisa 13 - Ainevaldkond „Võõrkeeled“ (gümnaasium)
Lisa 14 - Ainevaldkond „Matemaatika“ (gümnaasium)
Lisa 15 - Ainevaldkond “Loodusained” (gümnaasium)
Lisa 16 - Ainevaldkond “Sotsiaalained" (gümnaasium)
Lisa 17 - Ainevaldkond “Kunstiained” (gümnaasium)
Lisa 18 - Ainevaldkond “Kehaline kasvatus” (gümnaasium)