Skip to content

Strateegilise koostöö projekt KA219

Projekti eesmärgid

Projekti peamiseks eesmärgiks on suurendada õpilaste, õpetajate, vanemate, kooli ja kogukonna sotsiaalset kaasatust, kultuurilist teadlikkust ning arendada ühiskondlikke, kodaniku- ja kultuuripädevust.

Partnerluse eesmärgid:

 • murda etnilisi, usulisi ja soolisi stereotüüpe
 • mõista ja austada teiste kultuuride olemust
 • vähendada hirmu võõraste kommete ja kultuuride ees
 • aidata kaasa õpilaste lugemisoskuse arendamisele spetsiaalselt selleks otstarbeks loodud õppetsükli abil
 • julgustada kriitiliselt mõtlema
 • arendada 21. sajandi oskusi:
  probleemide lahendamist, paindlikkust ja kohanemisvõimet, produktiivsust ja vastutust.
 • edendada pulma- ja peretraditsioone käsitledes õppijakeskset lähenemist
  õppetöös
 • isikupärastada ja diferentseerida õppeülesandeid
 • julgustada praktilist, kogemustepõhist, aktiivset ja projektipõhist õpet
 • kaasata õppeprotsessi erinevad generatsioonid: kogu pere
 • arendada digi- ja keeleoskust, kasutades rahvusvaheliseks koostööks uuenduslikke vahendeid

Projekti tegevused ja tulemused

Projekti kaheaastase eluea vältel õpime pulmakommete uurimise vahendusel tundma erinevaid kultuure ja traditsioone. Vaatleme meie partnerite igapäevaelu, nende kultuuri aluseks olevaid iidseid tavasid.
Võrdleme, uurime, loeme, valmistame, mängime, laulame ja tantsime, ning ehk ka avastame, et meis on rohkem ühist kui erinevat.

Mida me teeme?

 • Infolehed
 • Erasmus + klubi
 • Igakuised uudiskirjad
 • Erinevate kultuurivaldkondade spetsialistid külastavad kooli, lastel on võimalus kohtuda oma ala spetsialistidega
 • Lavastame autentse rahvusliku pulmapeo
 • Funktsionaalse lugemise tundide tsükkel
 • Logode võistlus
 • Õppetundide tsükkel "Meie väärtused kirjanduses ja filmis"
 • "Laulu- ja tantsufestival" - igas partnerkoolis korraldatakse kontserte ja õpetatakse traditsioonilisi ja kaasaegseid (pulma)tantse
 • Õpilased teevad onlinegruppides koostööd, et üksteisele oma laule ja tantse õpetada
 • "Meie laulud ja tantsud" DVD
 • online-tunnid partnerkoolide õpilastega

Projekti partnerid

Juhan Liivi nim. Alatskivi Keskkool
EESTI

Yenikoy Ortaokulu
TÜRGI

Istituto Comprensivo di Santa Teresa di Riva
ITAALIA

Scoala Gimnaziala Curtea
RUMEENIA

Meie teine projekt sündis eelkõige murest teadus- ja loodushariduse ebapopulaarsuse pärast. Mitmed Euroopas läbi viidud uuringud näitavad, et järjest vähem noori asub ülikooli loodusteadusi õppima. Samuti on murettekitav, et kuigi noored väidavad, et teadus kui selline on „huvitav”, ei pea nad loodusainete ja matemaatika õppimist koolis kuigi meeldivaks.

Projekti kirjutades leidsime, et STEM-haridus (S-science, T-technology, E-engineering, M-math) on ehk see valdkond, mis võib olukorda muuta. Projekti kaasatud partnerkoolid hakkavad otsima võimalusi, et integreeritud STEM-tegevusi oma õppetöösse lülitada.

Projekti põhieesmärk on muuta loodusainete (bioloogia, geograafia, füüsika, keemia, loodusõpetus) ja matemaatika õppimine õpilaste jaoks olulisemaks, meeldivamaks ning huvitavamaks.

Projekti põhitegevusted keskenduvad järgmistele eesmärkidele:

 • töötada välja STEM-hariduse põhialused;
 • parandada õpilaste teaduslikku kirjaoskust (tekstide mõistmine, info kasutamise oskus jne.;
 • parandada õpilaste suhtumist STEM-ainetesse ja sellega seotud karjäärivalikutesse;
 • toetada nö 21. sajandi oskuste arendamist (kriitiline mõtlemine, efektiivne probleemide lahendamine, koostööoskused, kohanemisvõime ja tööks vajalikud oskused, initsiatiiv, kutsevalikud, suuline j kirjalik kommunikatsioon, info hindamine ning analüüs, uudishimu ja kujutlusvõime);
 • kaasata tütarlapsi STEM-õppesse ning julgustada nende valikuid;
 • tekitada õpilastes huvi eluslooduse, ökoloogia ja looduskaitse teemade vastu;
 • tutvustada õpilastele teaduse olemust: mis teadus on ja kuidas teadlased töötavad;
 • õpetada uurimuslikku lähenemist loodusainetes (uurimistööd ja info töötlemine);
 • viia teadusõpe klassist välja (õuesõpe, muuseumide ja õpitubade külastamine).

Projekti tegevused annavad õpilastele suurepärase võimaluse tundma õppida, mida tähendab olla teadlane. Lapsed saavad „käed külge” õppe käigus kogeda elusooduse praktilist uurimist (vaatlused, mõõtmised, järeldused), tundma õppida ökosüsteemi toimimise aluseid ja osaleda keskkonnaprobleemidega tegelemises.

Õppereiside käigus partnerriikidesse (Bulgaaria, Türgi, Sloveenia, Portugal) plaanime külastada muuseume, loomaaedu, vee-elustiku kaitsealasid ja -parke, läbi viia vaatlusõpet koobastes, osaleda linnuvaatluse tunnis ning teha palju muud põnevat.

Lisaks eluslooduse uurimisele saavad meie õpilased end proovile panna robootikas ning leiutamises. Iga õppereisi üheks osaks on „science fair” - teaduslaat, kus kõikide partnerkoolide õpilased esitlevad kodukoolis valmistatud põnevaid projekte, olgu nendeks interaktiivne seedesüsteem või lausa purskav vulkaan.

Tütarlaste jaoks on projekti loodud teematsükkel LED-ehted ja LED-moelooming. Usume, et meie neiud suudavad oma suurepäraste ideedega särada.

Projekti töö on üles ehitatud õpilas- ja probleemikesksele õppele, kasutatakse multi- ja interdistsiplinaarset lähenemist ning õpetamisvõtteid.