Skip to content

5. ja 7. klassi õppekäik Eesti Maaülikooli Võrtsjärve õppekeskusesse

9.septembri 2021.a hommikul ootas Juhan Liivi nim Alatskivi kooli juures Flakker OÜ 51-kohaline buss, et sõidutada 5. ja 7. klassi õpilased EMÜ Võrtsjärve õppekeskusesse ja Järvemuuseumi.
Alatskivi kooli 5. klassi õpilased osalesid KIK-i (Keskkonnainvesteeringute Keskuse) keskkonnateadlikkuse projekti raames õppeprogrammis "Veetaimed ja kalad". Õppeprogrammi eesmärk oli anda ülevaade Võrtsjärvest ja tutvustada enamlevinud veetaimi ning mageveekalu.

Õppuse käigus tutvustati Võrtsjärve elukeskkonda. Õppeprogrammi läbiviija Heli-Anneli Villako, TÜ bioloogia didaktika (MSc) EMÜ Võrtsjärve õppekeskuse juhataja/ rääkis õppekeskuses huvitavalt Võrtsjärve seirest ja seisundist, inimeste seostest siseveekogudega, keskkonnahoidlikust käitumisest, veetaimedest, kaladest ning jätkusuutliku kalastamise põhimõtetest. Vaadati ka õppefilmi.

Seejärel siirduti õue, jalutati Võrtsjärve idakaldal ning õpiti veetaimi tundma. Tuntumaid veetaimi õpiti vööndite alusel (kaldaveetaimed, ujulehtedega taimed ja ujutaimed, veesisesed taimed). Käidi ka roostikus, kus kaldataimed ulatusid kuni 2 m üle õpilaste peade. Õpitut kinnistati läbi mängude ja võistluste.

Kui veetaimede tutvutud mindi Järvemuuseumisse. Õpilased muutusid kohe elavamaks, ruumid oli akvaariumite ja eluskaladega sisustatud. Seal õpiti tundma Eesti mageveekalu ning erinevaid kalaliike üksteisest väliste tunnuste põhjal eristama. Tutvuti kalade ehituse ja kohastumusega eluks vees. Läbi rühmatööde kinnistasid õpilased kalade määramise oskuseid. Õpitu lõpus sai iga õpilane võimaluse rääkida, mis meeelde jäi, mis kõige põnevam oli.

7.klassi programm" Kalade määramine ja lahkamine" pakkus samuti õpilastele palju huvi, aga ka elevust, sest kodus tegelevad tavaliselt kalade lahkamisega ikka täiskasvanud. Nüüd tuli seda endal teha.
Õppeprogrammi eesmärgiks oli anda õppuritele ülevaade Eesti magevetes elavatest kalaliikidest ning õppida tundma kalade välis- ja siseehitust, leida seoseid välistunnuste ja siseorganite eripärade ning elukeskkonna ja eluviisi vahel, teab, kuidas määratakse kalaliike dihhotoomse määraja abil.

Programmi laiemaks eesmärgiks on suunata õpilasi tundma huvi loodusteaduste õppimise vastu ning väärtustada elus- ja eluta looduse mitmekesisust.

Õppeprogrammi käigus tutvustas programmi juhendaja Kairi Kivaste, TÜ bioloog (BSc), EMÜ Võrtsjärve õppekeskuse Järvemuuseumi spetsialist Võrtsjärve elukeskkonda ja Eesti mageveekalu, tutvustas kalade erinevaid suutüüpe seoses toitumistüübiga. Praktilise tegevuse käigus õpiti kalade ehitust ja kohastumusi eluks vees. Läbi iseseisvate tegevuste kinnistusid õpilaste oskuseid. Saadi selgeks kala siseorganid, nende funktsioonid ja eripära. Õpitut kinnistati töölehtede täitmisega.

Õppimine oli huvitav tänu vaheldusrikastele tegevustele: taimede ning kalade uurimine, tundmaõppimine, võrdlemine, video vaatamine, mängimine, rühmatööd, võistlused, töölehtede täitmine, kalade lahkamine. 5.klassi õpilasi köitis eriti tõelises kõrges roostikus viibimine ning Järvemuuseumis kalade õppimine. Kõik osalejad said õppekäigul palju uusi teadmisi, kinnistus ka varemõpitu.
Oleme väga tänulikud programmi läbiviijatele.

Projekti "Juhan Liivi nim Alatskivi Kooli õpilaste keskkonnateadlikkuse suurendamiseks aktiivõppeprogrammides osalemine 2021/2022 õppeaastal" rahastas SA Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK).

Õpetajad Urve Koolman ja Maris Tamm