Skip to content

Skillful Thinking projekt

Projekti eesmärke on kaks. Tugevdades õpetajate kutset ja arendades nende oskusi, arendame laste mõtlemisoskust, et arendada nad aktiivseteks demokraatlikeks ELi kodanikeks. Projekti eesmärk on anda õpilastele mõtlemisoskus reaalse elu kontekstis, mitte ainult ühe teema kohta. Samuti keskendub projekt võõrkeeles suhtlemisele, teadlikkusele ELi väärtustest, diskrimineerimisele, erinevate kultuuride ja veendumuste austamisele ning tütarlaste võrdsele esindatusele igas eluvaldkonnas.
Lisaks ülaltoodud eesmärkidele aitab meie projekt kaasa õpilaste ja õpetajate järgmistele pädevustele:

 • erinevate kirjaoskusvormide kasutamise võime arendamine
 • kirjaliku mõtteavalduse täiustamine, kasutades erinevaid tehnikaid (näiteks vastastikune arvustamine, mitme mustandi või ülesannete parandamine pärast tagasiside saamist)
  -kursusematerjali selge, organiseeritud ja täpne suuline esitlus
  -mõtlemise parandamine oskusliku analüüsi hindamise rekonstrueerimisega
 • tugeva, tõenditel põhineva argumendi loomine
 • argumente kriitiline hindamine tõendite tugevuse ja põhjenduste osas
  -tõhusa suhtlemis- ja probleemilahendusvõime parandamine
  -tõhus meeskonnatöö testega ühise ülesande täitmisel.