Skip to content

Kaunil sügispäeval, 16.oktoobril käisid 6. ja 9.klasside õpilased KIK-i projekti raames õppekäigul Puhta vee teemapargis. Projekti eesmärgiks on tõsta õpilaste teadlikkust keskkonnahoiust. Programmi käigus tutvusime Pandivere kõrgustiku ja Pandivere-Adavere-Põltsamaa nitraaditundliku alaga. Saime teada, kuidas tekib puhas põhjavesi, kuidas sõltub elu puhtast veest ja millest sõltub vee kvaliteet. Õpperajal vaatlesime Varangu siniallikaid, kuulasime lugusid erinevatest loomadest ja nende tegutsemisjälgedest. Vahepeal saime keha kinnitada püstkojas. Edasi tutvusime katseliselt vee erinevate protsessidega, otsisime kivimites olevaid kivistisi. Siis suundusime meelteaeda, mis pakkus kõigile palju mängulisust. Seal sai mängida ja kuulata suurt tuulekella, kompida labürindi lõpus olevat suurt kuuli, nuusutada ja maitsta erinevate meelte abil maitsetaimi.
Oli üks tore päev looduses täis rõõmu, põnevust ja koostoimetamislusti!

Tekst ja fotod õpetaja Signe Tennisson

Puhta vee teemapark

24.septembril külastasid Juhan Liivi nim Alatskivi Kooli ja Vara Põhikooli üheksandad klassid Ettevõtlusküla Tartus, kus neil oli võimalik mängida koolitusmängu "Ettevõtlik kodanik".
Üheskoos sa veedetud mitu tundi ja saime vastused küsimustele: Mis tunne on olla ettevõtte juht ja töötaja? Kust tuleb raha ettevõttele? Mis on maksud ja mida riik nendega teeb? Missugune on ettevõtlik inimene? Kuidas raha ringleb?

Tegevuse toimumist rahastatakse haridus- ja teadusministri kinnitatud ning Eesti Noorsootöö Keskuse poolt elluviidava ESF kaasrahastatud programmi „Tõrjutusriskis noorte kaasamine ja noorte tööhõivevalmiduse parandamine“ kirjeldatud tegevuste raames.
Tekst ja pildid: Grete Hantson

Ettevõtlik kodanik

Kunstiained rõhutavad kultuuriteadmisi ja ühisel kultuuripärandil põhinevat
kultuuriruumi identiteedi osana. Kõigis tegevustes väärtustatakse individuaalset ning
kultuurilist mitmekesisust. Kunsti- ja tööõpetuses kujundatakse õpipädevust eriilmeliste ülesannete, õppemeetodite ja töövormide rakendamise kaudu, mis võimaldab õpilastel teadvustada ning kasutada oma õpistiili. Ettevõtlikkuse kujunemist toetavad kunstis individuaal- ja rühmatöö, uurimuslikud ja probleemipõhised ülesanded ning õpitava sidumine nüüdisaegse igapäevaelu nähtustega. Loovülesannetes saadav pidev tagasiside ja eneseanalüüs aitavad õppida tundma oma huve ja võimeid ning kujundada positiivset enesehinnangut.

2. klass on sügise saabumiseks valmistunud peaaegu terve septembrikuu. Õppeainetevaheline lõiming on rikastanud õpilaste teadmisi kalendrisügisest, muutustest taime-ja loomariigis. Silmaringi on laiendatud nii lugemis- kui ka pildimatrjali kaudu, õppekäikudel ning praktilises tegevuses. Abikäe on ulatanud ka 2. klassi õpilaste pered. Lisaks tundides valminud tõru- ja kastaniloomadele, püantillismi-tehnikas (punktitatud) puuviljadele ning volditud värviküllastele puudele valmisid sügise sünnipäeval fantastilised kompositsioonid sügisandidest. 24. - 25. septembrini saab näitust vaadata 2. korruse koridoris. Kaunid ja tervislikud. Kõik, mis süüa kõlbab, läheb kolmapäeva, 26.septembri hommikul toiduks õpilastele ning ka lindudele-loomadele. Me ei raiska midagi.

Koos loovuse arendamisega toimub ennastjuhtiva õppija kujundamine.

2. klassi õpetaja Urve Koolman

11. juuni hommikul sõitsime lastega Liivi Muuseumisse külla. Muuseumis võttis meid vastu väga tore giid Berit, kes tutvustas Juhan Liivi elu ja näitas meile põnevaid kohti ning asju, mida me ise näinudki ei olnud. Pärast muuseumi külastust ootas meid üllatus. Vanemad olid katnud piknikulaua mõnusasti varju alla, sest ilm oli suviselt soe. Saime enne suvevaheaega koos olla, joosta ja kiikuda.
Järgmisel päeval ootas meid kooliaasta lõpuaktus, tunnistuste saamine ja siis suvevaheaeg.
Tekst Kati Kirikal, pilt Triin Sööt