Skip to content

I See You, I Hear You, I Feel You

Käitumishäired ja kiusamine on olnud vältimatu osa meie koolielust ja kuna suur osa sotsiaalsest õppest toimub koolis, on ülioluline kujundada õpilaste suhtumist siin. Oluline on rõhutada, et väärtuskasvatus pole ainult üksikisikute küsimus, vaid see on kogu kogukonna küsimus. Vaatamata paljudele koolides korraldatud kiusamisvastastele programmidele, kiusamine ja väärkäitumine oluliselt ei vähene. Paremaid tulemusi on andnud väärtuspõhised, tõenditel põhinevad ja kogu kooli hõlmavad praktikad, mis hõlmavad nii ennetus- kui juhtumikorraldusvahendeid ja põhinevad väärtuste loomisel. Selles valguses on taastav õigus hea viis koolides muudatuste tegemiseks. Taastav õigus muudab viisi, kuidas koolid tegelevad distsiplinaarküsimustega.
Selles projektis loome tervislikuma koolikliima, lisaks kaasame õppetöösse taastava õiguse, et luua lugupidav dialoog koolikogukonna kõigi osapoolte vahel, õppetundides toetav õhkkond.
Selle projekti jaoks on esmatähtsad 2 aspekti: kogukonna loomine ja dialoogi kasutamine kahjule reageerimiseks. Ehitame kuuluvuskultuuri, kogukonnatunde, kus iga liiget nähakse, kuulatakse ja austatakse. Projekt pakub õpilastele uuenduslikku ja ainulaadset võimalust oma võimete arendamiseks, näiteks lugupidava arvamuse kujundamine, meeskonnatöö, vastutus. Õpilasi innustatakse kujundama mõtteviisi, mis aitab neil saada iseseisvateks otsustajateks, kriitilisteks mõtlejateks, objektiivseteks ja loovateks probleemide lahendajateks, sõbralikeks ühenduste loojateks ja hooldajateks. Teemaväljad, millele keskendume:
meie eesmärkide saavutamiseks on sport ja vaba aeg; loodus- ja õuesõpe; ühiskonnaõpetus.
Projekt annab meie õppekavadele väärtusliku täienduse ja sisendi, kuna loome taastava õiguse põhjal tundide tegevused ja plaanid teadmiste sidumiseks tegelike olukordadega.
Projektis kavandatud tegevused põhinevad kogu koolikogukonna aktiivsel osalusel, nende kaasamisel, algatusvõimel ja meeskonnatöös. Soovime, et õpilased ja õpetajad arendaksid erinevaid oskusi, alates realistlikust enesehindamisest ja kooli
kliima hindamine emotsionaalse ja käitumusliku eneseregulatsioonini erinevates olukordades. Planeeritud tegevused soodustavad meie õpilaste julgust oma tunnete ja mõtete väljaütlemiseks ja selle kaudu oma tegude eest rohkem vastutada.


Projekti koduleht

https://iseeyouihearyou.wixsite.com/ifeelyou

Partnerkoolid

maphub.net