Skip to content

Tere, sügis! 2. klassi õpilaste silmade läbi

Kunstiained rõhutavad kultuuriteadmisi ja ühisel kultuuripärandil põhinevat
kultuuriruumi identiteedi osana. Kõigis tegevustes väärtustatakse individuaalset ning
kultuurilist mitmekesisust. Kunsti- ja tööõpetuses kujundatakse õpipädevust eriilmeliste ülesannete, õppemeetodite ja töövormide rakendamise kaudu, mis võimaldab õpilastel teadvustada ning kasutada oma õpistiili. Ettevõtlikkuse kujunemist toetavad kunstis individuaal- ja rühmatöö, uurimuslikud ja probleemipõhised ülesanded ning õpitava sidumine nüüdisaegse igapäevaelu nähtustega. Loovülesannetes saadav pidev tagasiside ja eneseanalüüs aitavad õppida tundma oma huve ja võimeid ning kujundada positiivset enesehinnangut.

2. klass on sügise saabumiseks valmistunud peaaegu terve septembrikuu. Õppeainetevaheline lõiming on rikastanud õpilaste teadmisi kalendrisügisest, muutustest taime-ja loomariigis. Silmaringi on laiendatud nii lugemis- kui ka pildimatrjali kaudu, õppekäikudel ning praktilises tegevuses. Abikäe on ulatanud ka 2. klassi õpilaste pered. Lisaks tundides valminud tõru- ja kastaniloomadele, püantillismi-tehnikas (punktitatud) puuviljadele ning volditud värviküllastele puudele valmisid sügise sünnipäeval fantastilised kompositsioonid sügisandidest. 24. - 25. septembrini saab näitust vaadata 2. korruse koridoris. Kaunid ja tervislikud. Kõik, mis süüa kõlbab, läheb kolmapäeva, 26.septembri hommikul toiduks õpilastele ning ka lindudele-loomadele. Me ei raiska midagi.

Koos loovuse arendamisega toimub ennastjuhtiva õppija kujundamine.

2. klassi õpetaja Urve Koolman