Skip to content

Aprillikuus külastasid koolipere liikmed Juhan Liiviga seotud paiku Peipsiääre vallas ja Tartus. 4. klass käis Veskikülas, kus oli Juhani vanematekodu. 7. klass korrastas Riidma kandikoha, kus Juhan Liiv sündis. 6. klass korrastas kooli juures oleva Juhani büsti ümbruse. 8. klassi õpilased tegid korda Juhani viimse elukoha Plakso-Madise talus Koosal. Tartus asuva mälestuskivi juures käis direktor. Juhani hauale andsid väärika ilme koolitöötajad Kora, Terje ja Viigi.

Suur tänu asjaosalistele ja ilusat Juhani sünniaastapäeva!

7_2018_04_30_Liivi_tänaval_Tartyus

2018. - 2019. aastal osalevad meie kool, Mustvee Kool ja Räpina Ühisgümnaasium MTÜ Peipsi Koostöö Keskuse projektis „Maailmaharidustegevused Peipsi piirkonnas 2018”. Projekti eesmärgiks on kujundada noortest inimõigusi austavad, sallivad, keskkonnaebaõiglust taunivad ning vaesemate piirkondade vastu solidaarsed inimesed. Koolides toimuvad maailmahariduslikke aktiivõppemeetodeid kasutades erinevad tegevused.
27. aprillil toimus meie koolis projektis osalevate koolide õpetajate koolitus – koostööseminar „Maailmaharidus Peipsimaa koolides”, kuhu kaasasime ka kõik meie valla koolid.
29. mail korraldasime 5.-8. klasside õpilastele keskkonnateadliku orienteerumismängu. Alatskivi, Kallaste, Kolkja, Pala ja Vara koolist osales 10 õpilast. Kohapeal moodustati 5 – liikmelised segavõistkonnad, igast koolist üks õpilane. Seejärel anti võistkondadele Alatskivi orienteerumiskaart, kuhu oli märgitud 10 punkti. Igas punktis lahendasid õpilased keskkonnaalase ülesande, mis oli koostatud ÜRO kestliku arengu teemadel. Maastikukaitsealal liikudes toimus veel aktsioon „Kõkuta” ehk „Kõnni ja kummarda”, mis tähendas kõndimist ja samal ajal prügi korjamist läbitud rajal. Kui kõik võistkonnad olid lõpetanud, tegi projektijuht Eeva Kirsipuu-Vadi kokkuvõtteid, sorteeriti prügi ning loositi auhinnad. Vaatamata väga palavale päevale (27 0C) olid õpilased tublid ja läbisid etteantud ajaga peaaegu kõik punktid ning lisaks sai puhtamaks ka orienteerumisrada. Õpilaste tagasiside põhjal oli päev hariv, meeldiv ja lõbus.
Täname abi ja toetuse eest projektijuhti Eeva Kirsipuu-Vadi ja Eestimaa Rohelise Liikumise töötajat Eliisa Saksingut ning Kallaste, Kolkja, Pala, Vara ja Alatskivi õpetajaid. Loodame, et selline üritus Peipsiääre valla koolide vahel kujuneb meil traditsiooniks.

Ingrid Laur
Maailmahariduslike tegevuste koordinaator koolis

Neljapäeval, 19.aprillil käis 5. ja 7. klass õppekäigul uudistamas rüsijääst mägesid. Mäed olid tekkinud Nina külla majaka juurde. Esmalt rääkis õpetaja Ingrid Laur, kuidas jäämäed siia tekivad. Saime teada, et jäämäed tekivad Nina külla seetõttu, et kevadel on Peipsil sellise suunaga tuuled, mis jää just seal kaldasse ajavad. Edasi said õpilased juba ise jäämägedele ronida ja sealt kauneid vaateid Peipsi järvele nautida. Lõpuks tehti veel üks ühine lõbus pilt. Siis suunduti Lahepera järve äärde, kus vaadeldi vaateplatvormilt binoklitega järvele saabunud linde, uuriti järves elavaid selgrootuid loomi, kes on paljudele lindudele toiduks ja tutvuti Lahepera järvega.
Õpilastele meeldis väga jäämägedel ronida, mis sest, et paljudel olid jalad läbimärjad ja vaadelda järve ääres linde ning otsida vees elavaid selgrootuid loomi. Kõik see tegi selle päeva meeldejäävaks. Õppekäik oli väga äge, tore oli klassikaaslastega koos tegutseda.

Tekst ja fotod: õpetaja Signe Tennisson
Jäämäed Nina külas ja Lahepera järv

Märtsikuus kiitis SA Innove heaks projekti „Haridusuuenduste rakendamine Juhan Liivi nim. Alatskivi Keskkoolis“.  Projekti rahastab Euroopa sotsiaalfond. Projekti kestvus on 16.02. – 30.06.2018. Projekti võtmesõnad on muutunud õpikäsitlus, kaasav haridus ja õpilast toetav hindamine. Märtsis toimus õpetajate õppekäik Väätsa Põhikooli ja Randvere Kooli ning aprillis Peetri Lasteaed-Põhikooli. Väätsal oli fookuses „tark maja“ ja robootika lõiming õppeainetega. Randveres arutlesime koos kohalike õpetajatega kaasava hariduse teemadel. Peetris vaatlesid õpetajad õppetunde ning täiendasid oma teadmisi õpilasele tagasiside andmise viisidest. Lisaks toimuvad kodukoolis mitmed seminarid, kus püüame koostöös leida parimad viisid õppija toetamiseks.
IMG_20180301_143615
Ühelt poolt panustab projekt õpetajate ühtse õpikogukonna loomisse. Teiselt poolt on see seotud kooliruumi kujundamisega lühitulevikus. Esimene muutus, mis koolis juba rakendus, on 1.-5. klassi puu- ja juurviljapaus esimesel vahetunnil. Õpilased toovad sööklast kausid oma klassiruumi ja krõmpsutavad tervislikult.

Erki Larm
direktor