Skip to content

Ootame 20. juuniks 2021 avaldusi vanematelt, kelle lapsed alustavad kooliteed
2021/2022. õppeaastal Juhan Liivi nim Alatskivi Kooli 1.klassis.
Avalduse vorm on leitav SIIT

Avaldusele lisatakse järgmised dokumendid:
1) lapse sünnitunnistuse koopia;
2) seadusliku esindaja isikut tõendava dokumendi koopia;
3) tervisetõend (esitada hiljemalt augustiks);
4) lapse koolivalmiduse kaart;
5) 1 foto õpilaspileti väljastamiseks (3x4 cm).

Avaldus koos lisadega palume saata digiallkirjastatult kooli e- posti aadressil
kool@alatskivi.edu.ee või tuua kooli kantseleisse (aadressil Kooli 1, Alatskivi
alevik) eelneval kokkuleppel, helistades sekretärile tel 5344 5581.

Täiendav info kooli sekretärilt ja direktorilt
Sekretär tel 5344 5581
Direktor tel 522 1998

Tule Alatskivile, sest
• pakume kaasaegset töökeskkonda ning positiivset pinget pakkuvat tööd;
• Sind ootavad ees sõbralikud ja toetavad kolleegid;
• meie koolis väärtustatakse töötaja erialast arengut, mille osaks on põnevad
täienduskoolitused ning kogemuste jagamine kolleegidega;
• meil saad Sa soovi korral osaleda rahvusvaheliste projektide töös ning käia end piiri taga
täiendamas;
• me väärtustame loomingulisust ja uuendusmeelsust õpetamises.

Sinu töö sisuks on
• klassiõpetaja töö, mida alustad 2021. aasta septembris 1. klassiga;
• hariduslike erivajadustega õpilaste toetamine;
• koostööprojektide algatamine ja läbiviimine, sh õppekäikude ja ürituste korraldamine
koostöös kolleegidega erinevatest klassidest ja koolidest.

Ootame Sind, kui
• oled valmis panustama Juhan Liivi nim Alatskivi Kooli arengusse pikema aja jooksul;
• vastad õpetaja kvalifikatsiooninõuetele (eelistatud on kandidaadid, kes omavad klassiõpetaja
ettevalmistust);
• omad kvalifikatsiooni ja/või kogemust ühes järgnevast: ringijuht või töö erivajadustega
lastega;
• oled viimased 3 aastat töötanud Eesti haridussüsteemis (eelistatult klassiõpetajana);
• oled hästi kursis nüüdisaegse õpikäsituse põhimõtetega ning kasutad õppetöös oskuslikult
digivahendeid;
• Sul on valmisolek osutada vajadusel tugiõpet (eeliseks kompetentsid tööks HEV-õpilastega).

Avaldus, CV ja magistrikraadi (diplom koos akadeemilise õiendiga) ning õpetajakutset
tõendavate dokumentide koopiad palume saata hiljemalt 28. maiks 2021 e-posti aadressile direktor@alatskivi.edu.ee