Skip to content

22.mail oli 8. ja 9. klasside õpilastel suurepärane võimalus osaleda Tartu Ülikooli teaduskooli uurimislabori eksperimendiprogrammis „Pesupähkel”. Õpilased tegid põnevaid katseid ning otsisid lahendusi keemia, füüsika ja bioloogia loodusteaduslikele probleemidele.

3,5 tunnise praktikumi jooksul saadi teada, et pesupesemispähklid kasvavad Nepaali looduses ning neid on müüa ka meie poodides. Uurimistöö legendi järgi oli vaja testida pesupähkli jahuproove. Kontrollida nendest valmistatud geeli ja selle pesupesemise tõhusust ning nahasõbralikkust, seejärel võrrelda tulemusi sünteetilise pesuvahendiga. Õpilased, uurijad-laborandid, hakkasid tööle kaasaegses laboris. Neid juhendasid sõbralikud üliõpilased.

Praktikumi esimeses osas uuriti mikroskoobiga ja kirjeldati pesupähklijahu proove, määrati lahuste pH ja saadud tulemuste põhjal sõnastati järeldused.

Teises osas määrati vee pindpinevust. Selleks tuli ise valmistada kangkaal ja mõõtmisrõngas. Seejärel määrati kraanivee, sünteetilise pesuvahendi ja pesupähkli geeli lahuste pindpinevus. Mõõtmistulemuste põhjal valmis arvutis protokoll. Õpilased hindasid sünteetilise ja loodusliku pesuvahendi erinevaid omadusi ja leidsid lahenduse alguses püstitatud probleemile. Õppepäev lõppes viktoriini, parimate tunnustamise ja ühispildiga. Õpilaste tagasiside põhjal meeldisid neile kõik katsed ja sõbralik keskkond. Lahkusime laborist hea tujuga. Õppepäev Chemicumis andis juurde uusi teadmisi ja oskusi ning labori- ja koostöö kogemusi.

Suur tänu korraldajatele.
Info: https://uurimislabor.teaduskool.ut.ee/et
Õpetaja Ingrid Laur
Fotod Jaanus Uibu

Vaata pilte siin

17. ja 18. mail käis 6. klass koos klassijuhataja ja loodusõpetuse õpetajaga Narvas ekskursioonil. Tee peal külastasime kõigepealt Kuremäe kloostrit. Kloostriaias ringi jalutades saime näha kloostrielanike elu-olu, imetlesime lilleõites kaunist tulbimerd ning kustutasime janu kloostri „püha allika” veega, mis on tuntud oma tervendava vee poolest. Edasi vaatasime Ontika pankrannikul 30 meetrist Eesti kui ka Baltimaade kõrgeimat Valaste juga, kus laskusime mööda trepistikku ja laudteid pidi otse mereranda. Narva jõudes kinnitasime kõigepealt keha ja siis suundusime Narva kindlusesse. Saime teada, et kindluse kõrgeim punkt on Pika Hermanni torn oma 51 meetriga. Edasi läksime koos giidiga ringkäigule praegu tühjana seisvasse Kreenholmi manufaktuuri tööstuskompleksi territooriumile. Seal olles põikasime sisse ka ühte vanasse ketrustehase hoonesse, et tajuda seal kogu seda kunagist töö mastaapsust. Õhtul ööbimiskohas külastasime Narva- Jõesuu Nooruse SPA-d. Järgmisel hommikul võtsime suuna juba tagasi kodu poole. Teel olles ronisime Iisaku mäel 25 meetri kõrgusele Iisaku vaatetorni, kus imetlesime kauneid loodusvaateid. Käisime vaatamas ka Järuska ainulaadset puidust katusega silda terves Eestis, kus tutvusime sillal oleva loodusfotode näitusega ning Rannapungerja tuletorniga, kust nautisime vaateplatvormilt kauneid vaateid Peipsi järvele ning rannamaastikule. Oli põnev ja uusi teadmisi ning muljeid täis nädalalõpp!

Tekst ja fotod: õpetaja Signe Tennisson

Vaata pilte siin

Projekti „Ettevõtlusõppe ja ettevõtlikkuse arendamine Juhan Liivi nim Alatskivi Koolis“ raames toimus 13. mail ja 16. mail 2019 teise tegevusena õppekäigud Peipsiääre valla ettevõtetesse.

7. klassi ja 8. klassi noored tutvusid lähemalt kohaliku piirkonna ettevõtetega ja ettevõtjatega. Külastati järgmisi ettevõtteid: OÜ Kallaste Kalur, Turgi käsitöötalu, Kroonipuu OÜ, Nina majad, Mesi Tare OÜ. Õpilased said infot erinevate ettevõtlusvaldkondade kohta. Tutvuti erinevate ametite ja töökeskkondadega. Ettevõtete külastused olid seotud ka õpetatava ainega (inimeseõpetus). Külastuse ajal täitsid õpilased õppekäigu lehed, kus nad pidid ühe külastatava ettevõtte kohta võimalikult palju teada saama. Hiljem arutati tunnis õppekäigus kogetut ja hinnati iseseisvat tööd. Õppekäigud andsid noortele mõtteid, milliseid oskusi ja teadmisi on vaja ning milliseid isikuomadusi ühes või teises kohas väärtustatakse.

Suur tänu piirkonna ettevõtete esindajatele, kes Alatskivi kooli noori heal meelel vastu võtsid ning ettevõtete tegemisi tutvustasid. Tänan ka tublisi õpilasi, kes olid teinud eeltööd ja valmistanud ette huvitavaid küsimusi ettevõtjatele.

Juunikuus ootab noori ees õpituba „Baltisaksa mõisakultuuri tutvustamine ja lossi majandamine tänapäeval“. Õpituba toimub Alatskivi Lossis ja läbiviijaks on Eve Sild.

Projektijuht Piret Kaur

Vaata pilte siin

raames toimus 16. aprillil 2019.a esimese tegevusena JA Eesti ettevõtlusõppe programmi „Minifirmade ja õpilasfirmade“ tutvustus ning ettevõtlusmäng „Raha liigub“.

Projekt on rahastatud ESF taotlusvoorust „Koolide, kogukonna ja ettevõtjate koostöö toetamine ettevõtlusõppe praktilisemaks muutmiseks” Projekti periood on 01.04.2019 - 30.09.2020. Projektis osalevad 7.klassi ja 8.klassi õpilased. Projekti eesmärgiks on tõsta noorte teadlikkust ettevõtlusõppest ja tekitada huvi selle vastu.

Osalejad said teadmisi minifirmade ja õpilasfirmade loomisest ja tegevusest. Minifirmad on lihtsustatud variant õpilasfirmast, mis on mõeldud ettevõtliku mõttelaadi arendamiseks ja ettevõtlusalaste põhiteadmiste andmiseks õpilastele. Ettevõtlusprogrammi lõppedes alustatakse Alatskivi koolis ettevõtlusõpet 8. klassile, mille raames on õpilastel võimalus luua minifirma.

Mängu „Raha liigub“ viisid läbi kaks JA Eesti spetsialisti. Mängijad jaotati rühmadeks. Moodustati kodumajapidamised, kelle käes olid ühiskonna ressurssidest tööjõud ja raha. Mängujuhid etendasid valitsuse rolli, kelle käes olid mängu alguses loodusressursid. Iga kodumajapidamine erastas endale mängu alguses kas talu, tehase või poe ning üks majapidamise liige asus seda juhtima. Kõik ettevõtted ostsid kodudest tööjõudu, talud aga lisaks valitsuselt maad. Talud tootsid toorainet tehastele, tehased tooteid poodidele ning poed müüsid kaupu kodudele. Lisaks majandusringlusele õpiti mängu käigus mõistma, milleks on vaja maksta makse, kuidas kujunevad omahind, müügihind ning kasum. Õpiti tundma majandussektorite vastastikust toimet ning tähtsust ühiskonnas ja mitmeid teisi olulisi majandus- ja ettevõtluspõhimõtteid.

Toon välja mõned mõtted, mis noored tagasisides andsid: „Minule meeldis, et saime ise mängu teel õppida. Nii jääb paremini meelde.“, „Raha mäng oli tore ja õpetas rahaga ümberkäimist. Mulle meeldis tänane päev.“, „Sain juurde palju motivatsiooni, et ka oma minifirma asutada. Õppisin rahaga paremini ümber käima.“, „Väga hariv. Sain tunda, kuidas tuleb raha ja kuidas läheb. Õppisin paremini raha tähtsust tundma.“, „Väga huvitav kogemus. Selliseid üritusi võiks veel toimuda. Kõik oli tore!“

Tänan kõiki noori, kes õpitoas osalesid ja oma aktiivse tegutsemisega ka teisi innustasid. Suur tänu JA Eesti koolitajatele huvitava ja hariva õpitoa eest. Maikuus ootab õpilasi ees õppekäik Peipsiääre valla ettevõtetesse, et tutvuda lähemalt tööeluks vajalike teadmistega ja oskustega ning tekiks parem arusaam tööelust ja kogukonnast.

Projektijuht Piret Kaur

Vaata pilte siin

SA Innove rahastas projekti "Ettevõtlusõppe ja ettevõtlikkuse arendamine Juhan Liivi nim Alatskivi Koolis". Projekti kogumaksumus on 8622 eurot. Projekti läbiviimise periood on 01.04.2019- 30.09.2020.

Projekti eesmärgiks on noori kogukonna tegemistesse kaasata ja luua neile head eeldused omaalgatuse ja ettevõtlikkuse kasvuks. Mõjutada järeltuleva põlvkonna ettevõtlikkust ja süvendada ettevõtlikku hoiakut, et tõhustada hakkama saamist nii iseenda kui ka kogukonna elu korraldamisega. Suurendada loovust, ettevõtlusteadlikkust, ettevõtluse tugisüsteeme ja toetada ettevõtlusalaseid algatusi. Selleks viiakse läbi õppekäike ettevõtetesse, läbitakse õpitubasid ja õpitakse enesejuhtimist. Mais 2020.a toimub ideekonkurss, kus noored esitlevad oma äriideid ja toodete näidiseid. Hinnatakse idee mõju, uudsust, tasuvust, esitlust ja teostatavust. Alates 2020.a septembrist on Juhan Liivi nim Alatskivi Kooli 8. klassi õppekavasse sisse viidud ettevõtlusõpe, sh praktilise osana minifirmade loomine ja tegevus (võimalus valida loovtööks). Minifirmad on lihtsustatud variant õpilasfirmast, mis on mõeldud ettevõtliku mõttelaadi arendamiseks ja ettevõtlusalaste põhiteadmiste andmiseks õpilastele. Koolitatud on minifirmade juhendaja. Kool on liitunud programmiga „Ettevõtlik Kool“ ja personal on läbinud vastavad baaskoolitused.

Ettevõtlikkus on võimaluste ja vajaduste äratundmine seal, kus teised seda ei näe ning selle teadmise pinnalt järjekindel, pühendunud ja julge tegutsemine. Just selliste inimeste eestvedamisel luuakse ühiskonnas lisaväärtus nii ärilises kui ka sotsiaalses ettevõtmises. Ettevõtlikkus areneb elukogemuste toel ja seda kujundab ümbritsev keskkond. Siin mängib olulist rolli nii lapsevanemate, õpetajate kui ka teiste laste ja noortega tegelevate spetsialistide teadlikkus. Vajalik on toetada noorte initsiatiivi, isetegemise- ja avastusrõõmu ning mitte laita ebaõnnestumisi. Vähetähtis ei ole siin ka täiskasvanu enda eeskuju ning tema julgustus. Noortele tuleb anda teadmine ja tunnetus, et me ise seame enda unistustele piirid, me ise otsustame kui kõrgelt ja kaugele julgeme mõelda ja tegutseda.