Skip to content

Õppenõukogude ajad

Õppenõukogu nr 1
21. september 2017
Päevakord
1. Õppenõukogu sekretäri valimine
2. Kooli kodukorra muudatuste läbiarutamine ja nende osas arvamuse andmine
3. Juhan Liivi nim. Alatskivi Keskkooli 2017/2018. õppeaasta üldtööplaani kinnitamine.

Õppenõukogu nr 2
15. märts 2018
Päevakord
1. Arvamuse andmine Juhan Liivi nim. Alatskivi Keskkooli uue põhimääruse osas, mis hakkab kehtima alates 01.09.2018

Õppenõukogu nr 3
7. juuni 2018
Päevakord
1. Üleminekuklasside õpilaste järgmisse klassi üleviimine.
2. Üleminekuklasside õpilaste tunnustamine kiituskirjaga "Väga hea õppimise eest"
3. Üleminekuklasside õpilaste tunnustamine kiituskirjaga "Väga heade tulemuste eest üksikus õppeaines"

Õppenõukogu nr 4
18. juuni 2018
Päevakord
1. Põhikooli lõpetamise ja lõputunnistuse väljaandmise otsustamine.
2. Põhikooli lõpetanud õpilaste tunnustamise otsustamine.
3. Gümnaasiumi lõpetamise ja lõputunnistuse väljaandmise otsustamine.
4. Gümnaasiumi lõpetanud õpilaste tunnustamise otsustamine.
5. Õppekava muudatuste läbiarutamine ja arvamuse andmine õppekava muudatuste kohta.

Õppenõukogu nr 5
30. august 2018
Päevakord
1. Õppe- ja kasvatustegevuse tulemuste läbiarutamine ja ettepanekute tegemine kooli juhtkonnale kooli õppe- ja kasvatustegevuse parendamiseks.
2. Kooli üldtööplaani kinnitamine.