Skip to content

Dokumendid

 1. Põhimäärus
 2. Õppekava
 3. Arengukava
 4. Kodukord
 5. Üldtööplaan
 6. Konkursi kord
 7. Koolituskava
 8. Töökorralduse reeglid
 9. Juhan Liivi nim. Alatskivi Keskkooli 2016/2017 õa koolituskava kinnitamine
 10. Juhan Liivi nim. Alatskivi Keskkooli koolipere tunnustamise kord
 11. Juhan Liivi nim. Alatskivi Keskkooli õpilaste õppekäikude kord
 12. Tunnirahuklassi tegutsemise kord koos lisadega.pdf

Õppetöö korraldus

 1. Hindamise korraldus
  (vt Õppekava ptk 4.2)
 2. Gümnaasiumi ainekursuste hindamise ajakava
 3. Loovtöö teemavaliku, juhendamise, koostamise ja hindamise korraldus
  (vt Õppekava ptk 2.3)
 4. Uurimistöö koostamise, juhendamise ja hindamise korraldus
  (vt Õppekava ptk 2.4)
 5. Praktilise töö koostamise, juhendamise ja hindamise korraldus
  (vt Õppekava ptk 2.5)
 6. Eksamiplaanid ja -komisjonid 2017 õa.

Õppekava lisad

Lisa 1 - Põhikooli tunnijaotusplaan
Lisa 2 - Gümnaasiumi kursuste plaanid
Lisa 3 - Üldpädevuste kujunemine
Lisa 4 - Ainevaldkond "Keel ja kirjandus" (põhikool)
Lisa 5 - Ainevaldkond "Loodusained" (põhikool)
Lisa 6 - Ainevaldkond "Matemaatika" (põhikool)
Lisa 7 - Ainevaldkond „Võõrkeeled“ (põhikool)
Lisa 8 - Ainevaldkond "Sotsiaalained " (põhikool)
Lisa 9 - Ainevaldkond “Kunstiained” (põhikool)
Lisa 10 - Ainevaldkond „Tehnoloogia“ (põhikool)
Lisa 11 - Ainevaldkond “Kehaline kasvatus” (põhikool)
Lisa 12 - Ainevaldkond „Keel ja kirjandus“ (gümnaasium)
Lisa 13 - Ainevaldkond „Võõrkeeled“ (gümnaasium)
Lisa 14 - Ainevaldkond „Matemaatika“ (gümnaasium)
Lisa 15 - Ainevaldkond “Loodusained” (gümnaasium)
Lisa 16 - Ainevaldkond “Sotsiaalained" (gümnaasium)
Lisa 17 - Ainevaldkond “Kunstiained” (gümnaasium)
Lisa 18 - Ainevaldkond “Kehaline kasvatus” (gümnaasium)

Eksamiinfo

Blanketid

Dokumendid õpetajatele (parooliga kaitstud)